“All Together for Better Schools”

“All Together for Better Schools”

Within the #BasicEducation Project, Ministry of Education and GIZ Kosovo together with partner organizations held an event “All Together for Better Schools”.

Students’ initiatives from 10 champion schools of Pristina, Gjilan and Prizren municipalities were presented in this activity. Some of the initiatives undertaken by students themselves that were also presented were: establishing a radio station in a school, fixing summer classrooms, establishing mediation premises, graffiti with educational messages, sports activities, reading corners, and other.

This activity was conducted within the Campaign for “Better Education in Kosovo” and gathered around 300 students, teachers and representatives of local and international educational institutions and organizations.

Në kuadër të projektit për arsimin fillor, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe GIZ Kosovo së bashku me organizatat partnere organizuan ngjarjen “Të Gjithë së Bashku për Shkolla më të Mira”.

Në këtë aktivitet u prezantuan iniciativat e nxënësve nga 10 shkolla kampione të komunave të Prishtinës, Gjilanit dhe Prizrenit. Disa nga iniciativat e ndërmarra nga vetë nxënësit dhe të cilat u prezantuan, ishin: krijimi i një radioje në shkollë, rregullimi i klasave verore, krijimi i hapësirave të ndërmjetësimit, murale me mesazhe edukative, aktivitete sportive, kënde të leximit, e të tjera.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të kampanjës për “Arsim më të Mirë në Kosovë” dhe mblodhi rreth 300 nxënës, mësimdhënës dhe përfaqësues të institucioneve dhe organizatave arsimore vendore dhe ndërkombëtare.

U okviru projekta o osnovnom obrazovanju #MASHT i GIZ Kosovo, zajedno sa partnerskim organizacijama, su organizovali događaj „Svi zajedno za bolje škole“.

Na ovoj aktivnosti su predstavljene inicijative učenika iz 10 škola šampiona iz opštine Prištine, Gnjilane i Prizrena. Neke od aktivnosti koje su preduzeli sami učenici, a koje su predstavljene, su: otvaranje radio stanice u školi, uređenje letnjih razreda, uspostavljanje prostora za posredovanje, vaspitni murali i preporuke, sportske aktivnosti, kuci za čitanje i drugo.

Ova aktivnost je održana u okviru kampanje za „Bolje obrazovanje na Kosovu“ i okupila je oko 300 učenika, nastavnika i predstavnika domaćih i stranih obrazovnih ustanova i organizacija.
#Education #ChampionSchools # RTK #KTV # Ekonomia Online  

Leave a Reply

Your email address will not be published.