The Ideal School’ competition

The Ideal School’ competition

“The Ideal School’ competition 📢
All students from grade 6–9 from the public schools of Kosovo can participate in the competition by writing a story, singing a song, doing a musical performance, taking pictures, drawings, etc. to present their idea about the “ideal school”.

For more instructions on how to participate in the competition, please read below ⬇️

Deadline for submitting the video is 14 October 2019! 

Gara “Shkolla Ideale” 📢
Të gjithë nxënësit e klasave 6–9 nga shkollat publike të Kosovës mund të marrin pjesë në garë duke shkruar një tregim, kënduar një këngë, performuar, fotografuar, vizatuar etj. për të paraqitur idetë për “shkollën ideale”.

Për më tepër udhëzime se si të bëheni pjesë e garës, lexoni materialin e mëposhtëm ⬇️
Afati për të dorëzuar videon është 14 tetor 2019! 

Takmičenje “Idealna škola” 📢
Svi učenici od 6. do 9. razreda javnih škola na Kosovu mogu da učestvuju na takmičenju pisanjem priče, pevanjem pesme, izvođenjem, fotografisanjem itd. kako bi predstavili svoje ideje o „Idealnoj školi“.

Za više uputstava kako učestvovati na takmičenju, molimo pročitajte ispod ⬇️
Rok za podnošenje video snimaka je 14. oktobar 2019! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.