The “Ideal School” Competition

The “Ideal School” Competition

The “Ideal School” Competition

We would like to inform you, that 39 videos which fulfilled the criteria of the competition were published on the GIZ Kosovo Facebook page on 15th of October 2019. These videos will be undergoing an open competition. The deadline to like the competing videos is 25th of October 2019, until midnight. Only likes on the official GIZ Facebook page will be counted.

Good luck to all students!

Gara “Shkolla Ideale”

Ju njoftojmë se me datë 15 tetor 2019, 39 video të cilat kanë plotësuar kriteret e përcaktuara të garës, janë publikuar në faqen e facebook GIZ Kosova. Këto video do ti nënshtrohen garës së hapur përmes pëlqimeve. Afati për pëlqimin e këtyre videove konkurruese do të jetë deri me 25 tetor 2019 në mesnatë. Do të vlejnë vetëm pëlqimet në faqen zyrtare të GIZ.

Suksese të gjithë nxënësve!

Takmičenje „Idealna škola“

Obaveštavamo vas su video snimci koji ispunjavaju unapred utvrđene uslove takmičenja postavljeni na Facebook stranici GIZ Kosovo 15. oktobra 2019. Video snimci će biti deo otvorenog takmičenja za lajkove. Rok za lajkovanje video snimaka u takmičenju je do 25. oktobra 2019. u ponoć. Računaće se samo lajkovi na zvaničnoj stranici GIZ-a.

Želimo uspeh svim učenicima!

Leave a Reply

Your email address will not be published.