Promoting Parental Active Engagement

Promoting Parental Active Engagement

The second round of workshops on Promoting Parental Active Engagement have been organised and offered online to the Parents Councils and other parents of 20 Champion Schools supported by GIZ.
The aim of the workshops is to raise awareness of #parents, but also of school #directors, #psychologists and #teachers on the importance of parental engagement in child’s #education.

Also, parents had an opportunity to discuss and develop the yearly action plan for the Parents Council of each Champion School.
This workshop was organised by MDA Foundation, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.

Promovimi i angazhimit aktiv të prindërve

Raundi i dytë i punëtorive online mbi promovimin e angazhimit aktiv të prindërve është organizuar për Këshillin e Prindërve dhe prindër të tjerë nga 20 shkollat kampion të mbështetura nga GIZ.
Qëllimi i punëtorive është rritja e ndërgjegjësimit të prindërve, por gjithashtu edhe i drejtorëve të shkollave, psikologëve dhe mësimdhënësve të cilët ju bashkëngjiten punëtorisë, mbi rëndësinë e angazhimit të prindërve në edukimin e fëmijëve.

Gjithashtu, prindërit e patën mundësinë të diskutojnë dhe zhvillojnë planin vjetor të veprimit të Këshillit të Prindërve të secilës shkollë kampione.
Kjo punëtori u organizua nga Fondacioni MDA me mbështetjen e #GIZ Kosova në emër të Qeverisë Gjermane.

Promovisanje aktivnog angažmana roditelja

Organizovan je drugi krug radionica na temu Promovisanje aktivnog angažmana roditelja i ponuđen on-line roditeljskim savetima i ostalim roditeljima 20 uzornih škola koje podržava GIZ.
Cilj radionica je podizanje svesti roditelja, kao i direktora škola, psihologa i nastavnika o značaju angažovanja roditelja u obrazovanju dece.
Takođe, roditelji su bili u prilici da razgovaraju i izrade godišnji akcioni plan Saveta roditelja za svaku uzornu školu.
Ovu radionicu je organizovala MDA fondacija, uz podršku GIZ Kosova u ime Nemačke Vlade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.