The current challenges in the education system during the distance learning

The current challenges in the education system during the distance learning

The current challenges in the education system during the distance learning 👩‍🏫👨‍🏫📚

A first virtual public debate was held today on how schools are dealing with the challenges during the implementation of distance learning in its ninth week. The debate was opened by the team leader of the Basic Education project, Mr Boris Scharlowski and Mr Avni Rexha from the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation (MESTI). 

Two presentations how the schools are managing the situation were given by the director of the school “Nazim Gafurri” in Pristina and a teacher from the school “Selman Riza” in Gjakovë/Đakovica, followed by valuable contributions of the representatives from #MESTI#SBASHK, Kosovo Pedagogical Institute, #UNICEF, teachers, school directors, and other actors from this sector.

The debate is organised in the frame of the campaign for #BetterEducation, supported by GIZ Kosovo, on behalf of the German Government.

Sfidat aktuale në sistemin arsimor gjatë mësimit në distancë 👩‍🏫👨‍🏫📚

Debati i parë publik virtual u mbajt sot me temën se si shkollat po i trajtojnë sfidat gjatë zbatimit të mësimit në distancë në javën e nëntë të saj. Debati u hap nga udhëheqësi i projektit të Arsimit Fillor, Z. Boris Scharlowski dhe Z. Avni Rexha nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Se si shkollat po menaxhojnë këtë situatë, u dhanë dy prezantime nga drejtorja e shkollës “Nazim Gafurri” në Prishtinë dhe një mësimdhënëse nga shkolla “Selman Riza” në Gjakovë, duke vazhduar me kontributin e vlefshëm nga përfaqësues të MASHTI-it, SBASHK-ut, Institutit Pedagogjik të Kosovës, UNICEF, mësimdhënës, drejtorë të shkollave dhe akterë të tjerë nga ky sektor.

Debati është organizuar në kuadër të fushatës për arsim më të mirë, mbështetur nga GIZ Kosova, në emër të Qeverisë gjermane.

Trenutni izazovi u obrazovnom sistemu tokom učenja na daljinu 👩‍🏫👨‍🏫📚

Danas je održana prva virtualna javna debata o tome kako se škole suočavaju sa izazovima tokom sprovođenja učenja na daljinu, sada u devetoj nedelji. Debatu su otvorili šef tima Projekta za osnovno obrazovanje, g. Boris Scharlowski i g. Avni Rexha iz Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI).

Direktor škole „Nazim Gafurri“ u Prištini i učitelj iz škole „Selman Riza“ u Đakovici su u dve prezentacije predstavili kako se škole nose sa situacijom, nakon čega su usledili vredni doprinosi predstavnika iz MONTI, USONK, Kosovskog pedagoškog instituta, UNICEF-a, nastavnika, direktora škola i drugih aktera iz ovog sektora.

Debata je organizovana u okviru kampanje za bolje obrazovanje, koju podržava GIZ Kosovo u ime Nemačke Vlade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.