Empowering and enhancing pupils’ skills through non-formal activities

Empowering and enhancing pupils’ skills through non-formal activities

Over the past weeks Kosovar Youth Council (KYC) has conducted online training sessions with pupils from lower-secondary schools on the topic “Critical Thinking and Problem Solving” and “Decision Making Processes”. Over 400 pupils from 20 #ChampionSchools in seven municipalities have benefited as active participants from the training.
These training sessions were based on the Non-Formal Activities Handbook (Head, Heart, Hand) which will be published soon. Stay tuned!
Fuqizimi dhe zhvillimi i shkathtësive të nxënësve përmes aktiviteteve joformale
Këshilli Rinor Kosovar (KYC) në javët e fundit ka zhvilluar seanca trajnimi online me nxënës të shkollave të mesme të ulëta me temën “Mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve” si dhe “Proceset e vendimmarrjes”.
Mbi 400 nxënës nga 20 Shkollat Kampione në shtatë komuna të Kosovës kanë përfituar si pjesëmarrës aktiv nga këto trajnime.
Trajnimet u bazuan në Manualin e Aktiviteteve Joformale (Koka, Zemra, Dora) që do të publikohet së shpejti. Do të ju mbajmë të informuar!
Osnaživanje i unapređivanje veština učenika kroz neformalne aktivnosti
Proteklih nedelja Omladinski savet Kosova (OSK) je sproveo onlajn obuke sa učenicima nižih srednjih škola na temu „Kritičko razmišljanje i rešavanje problema“ i „Proces donošenja odluka“. Više od 400 učenika iz 20 uzornih škola iz sedam opština je imalo koristi kao aktivni učesnici obuke.
Ove obuke su zasnovane na Priručniku o neformalnim aktivnostima (glava, srce, ruka) koji će uskoro biti objavljen. Nastavite da nas pratite!

Leave a Reply

Your email address will not be published.