Theater Clubs in 20 Champion Schools

Theater Clubs in 20 Champion Schools

12 online theater performances have been organised and presented by pupils of grade 6-9 from the champion schools, and eight more will be presented in the upcoming days. Through virtual theater performances, pupils intend to promote quality education and inclusiveness, encourage student’s creativity, critical thinking, and self-esteem. Furthermore, they address negative school phenomena and inspire reflection on embracing diversity, equality, and social cohesion.
In the frame of the project “ArtEd – Growing through Arts in Education”, theater clubs have been established in 20 champion schools. Those clubs are serving as a hub where students, teachers, mentors, parents, and the school community can jointly organize capacity building activities and participate in different raising awareness events.
This project is organised by NGO Artpolis, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.
Check out one of those performances: https://www.facebook.com/watchparty/1104037306638622/
Klubet e Teatrit në 20 shkollat kampione 🎭🎼🎻
12 shfaqje teatrale janë organizuar dhe prezantuar online nga nxënës të klasës 6-9 nga shkollat kampione dhe tetë të tjera do të prezantohen në ditët në vijim. Përmes shfaqjeve të teatrit virtual, nxënësit synojnë të promovojnë arsimin cilësor dhe gjithë- përfshirjen, të inkurajojnë kreativitetin e nxënësve, të menduarit kritik dhe vetëvlerësimin. Për më tepër, ato adresojnë fenomenet negative në shkolla dhe frymëzojnë për të reflektuar mbi përqafimin e diversitetit, barazisë dhe kohezionit social.
Klubet e teatrit janë krijuar në 20 shkolla kampione në kuadër të projektit “ArtEd – Rritemi përmes artit në arsimim”. Klubet shërbejnë si qendra ku nxënësit, mësuesit, mentorët, prindërit dhe komuniteti i shkollës mund të organizojnë aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve së bashku dhe të marrin pjesë në ngjarje të ndryshme të ngritjes së vetëdijes.
Ky projekt është i organizuar nga OJQ Artpolis, me mbështetjen e GIZ Kosova në emër të Qeverisë Gjermane.
Këtu mund të shikoni njërën nga shfaqjet: https://www.facebook.com/watchparty/1104037306638622/
Pozorišni klubovi u 20 uzornih škola 🎭🎼🎻
Učenici 6-9 razreda iz uzornih škola su organizovali i održali 12 on-line pozorišnih predstava, dok će još osam biti predstavljeno u narednim danima. Preko ovih virtuelnih pozorišnih predstava, učenici nameravaju da promovišu kvalitetno obrazovanje i inkluziju, podstaknu studentsku kreativnost, kritičko razmišljanje i samopoštovanje. Štaviše, oni se bave negativnim pojavama u školi i podstiču razmišljanje o prihvatanju različitosti, jednakosti i socijalne kohezije.
U okviru projekta „ArtEd – odrastanje kroz umetnost u obrazovanju“ osnovani su pozorišni klubovi u 20 uzornih škola. Ti klubovi služe kao centri u kojima učenici, nastavnici, mentori, roditelji i školska zajednica mogu zajedno organizovati aktivnosti na izgradnji kapaciteta i učestvovati u različitim događajima za podizanje svesti.
Ovaj projekat organizuje NVO Artpolis, uz podršku GIZ Kosovo u ime Nemačke Vlade. Pogledajte jednu od tih predstava: https://www.facebook.com/watchparty/1104037306638622/

Leave a Reply

Your email address will not be published.