Returning to #school during the #pandemic 🎒👨‍🏫👩‍🏫

Returning to #school during the #pandemic 🎒👨‍🏫👩‍🏫

“How to proceed with the learning process in Kosovo” debate was held yesterday in the frame of the #Campaign4BetterEducation. The debate was opened by the Minister of Education and Science (MES), Mr Ramë Likaj and the team leader of the basic education project of GIZ Kosovo, Dr Boris Scharlowski.
A presentation on ‘Returning to school during COVID-19’ was given by the Country Director of Friedrich Ebert Stiftung (FES) in Kosovo, Mr René Schlee, which was based on a recent research conducted in Germany, and a presentation on how the findings of this research are linked to the context of Kosovo’, was given by FES Programme Coordinator, Ms Besa Luzha.
Many ideas and recommendations were generated and shared among the representatives from MES, Municipal Education Directorates, development partners, and other actors from the education sector.
The debate is organised by the Friedrich Ebert Stiftung, Prishtina Office, supported by GIZ Kosovo, on behalf of the German Government.
Kthimi në shkollë gjatë pandemisë 🎒👨‍🏫👩‍🏫
Në kuadër të Kampanjës për arsim më të mirë, dje u mbajt debati i pestë virtual me temën se si do të vazhdohet me procesin mësimor në Kosovë. Debati u hap nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës (MASH), z. Ramë Likaj dhe udhëheqësi i projektit të Arsimit Fillor, Dr. Boris Scharlowski.
Drejtori i Friedrich Ebert Stiftung (FES) në Kosovë, z. René Schlee, prezantoi ‘Kthimi në shkollë gjatë COVID-19’ bazuar në një hulumtim të bërë në Gjermani së fundmi, ndërsa koordinatorja e programit të FES, znj. Besa Luzha prezantoi se si të gjeturat e këtij hulumtimi janë të lidhura me kontekstin në Kosovë.
Të dy prezantimet u përcollën me diskutime dhe rekomandime në mes të përfaqësuesve të MASH-it, Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA), partnerët zhvillimor dhe akterë të tjerë nga sektori i arsimit.
Debati është organizuar nga Friedrich Ebert Stiftung (FES), i mbështetur nga GIZ Kosova, në emër të Qeverisë Gjermane.
Povratak u školu tokom pandemije 🎒👨‍🏫👩‍🏫
U okviru kampanje za bolje obrazovanje, danas je održana peta javna debata kako nastaviti sa nastavnim procesom na Kosovu. Debatu je otvorio ministar obrazovanja i nauke (MON), g. Ramë Likaj, i šef GIZ-ovog Projekta za osnovno obrazovanje, dr Boris Scharlowski.
Direktor Friedrich Ebert Stiftung (FES), g. René Schlee je održao prezentaciju na temu „Povratak u školu tokom COVID-19“, koja je bila zasnovana na nedavno sprovedenom istraživanju u Nemačkoj, dok je koordinatorka FES-ovog programa, gđa Besa Luzha, predstavila kako se nalazi ovog istraživanja odnose na kosovski kontekst.
Nakon obe prezentacije je usledila živahna diskusija među učesnicima iz MON-a, opštinskih uprava za obrazovanje, razvojnih partnera i drugih aktera u obrazovnom sektoru, dok su iznete mnogobrojne ideje i preporuke o tome kako se može nastaviti nastavni proces na Kosovu tokom nove školske godine.
Debatu je organizovao Friedrich Ebert Stiftung (FES), uz podršku GIZ-a, a u ime Vlade Nemačke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.